Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

In ons land doet zich regelmatig geweld voor – subtiel en minder subtiel – tegen homoseksuele mannen en vrouwen. Ze worden in elkaar geslagen, lastig gevallen, getreiterd of uitgescholden en kunnen meemaken dat hun auto wordt vernield of hun huis wordt beklad. Op veel plekken durven ze er niet voor uit te komen dat ze homoseksueel zijn.

Ter gelegenheid van de International Day Against Homophobia (IDAHO) verklaren wij als vertegenwoordigers van Nederlandse kerken het volgende:

We denken niet in alle opzichten gelijk over homoseksualiteit, maar we zijn één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen waardig met elkaar omgaan – respectvol, vreedzaam en liefdevol – en is geweld tegen homoseksuelen, in welke vorm dan ook, uit den boze.

Van elke schending van mensenrechten zeggen we nu: dat deugt niet. Vandaag benadrukken we dat in het bijzonder waar het de schending van de mensenrechten van homoseksuelen betreft. Daaronder vallen alle vormen van fysiek, psychisch en verbaal geweld tegen homoseksuelen evenals het aanzetten tot deze vormen van geweld. Wie geweld gebruikt tegen de mens als beelddrager van God, gaat voorbij aan Christus’ oproep om God en de medemens lief te hebben. Ook in onze geloofsgemeenschappen is de menselijke waardigheid van homoseksuelen soms geschonden, door liefdeloos en zonder begrip met hen om te gaan.

We willen ons op alle mogelijke manieren ervoor inzetten de waardigheid van alle mensen te verdedigen. We roepen gelovigen in onze kerken op geen voeding te geven aan enige vorm van geweld tegen homoseksuelen. Kerken willen, naar het voorbeeld van Christus, ruimte bieden voor ontmoeting. Zij willen een veilige plaats zijn voor iedereen, ook voor homoseksuelen.

We roepen iedereen op om op hun eigen plaats in de maatschappij een omgeving te bieden waar homoseksuelen zich veilig voelen en zo ook bij te dragen aan een veilig klimaat in onze samenleving.

We willen ons ervoor inzetten om ook in onze internationale kerkelijke contacten en in onze contacten met vertegenwoordigers van andere religies homofobie, homovijandigheid, homohaat en geweld tegen homoseksuelen te bestrijden.

Ad de Boer, voorzitter van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Ds. Willem Altink, voorzitter van de Nederlandse Unie van de Kerk der Zevende-dags Adventisten.
Ds. Alle Hoekema, secretaris van de broederschapsraad van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.
Drs. Jan Willem van der Kamp, voorzitter van de Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap.
Drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken. De Raad van Kerken bestaat uit de volgende leden en associés met daarachter de naam van de primus afgevaardigden:
Anglicaanse Kerk in Nederland (rev. Sam Van Leer)
Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland (Mor Polycarpus Augin Aydin)
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (ds. Ed van den Berg)
Vereniging van Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’ (priester Hildo Bos)
Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland (mgr. Jan van Burgsteden)
Protestantse Kerk in Nederland (dr. Arjan Plaisier)
Leger des Heils (majoor Jeanne van Hal)
Basisbeweging Nederland (mevr. Yosé Höhne – Sparborth)
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (ds. Willem Altink)
Remonstrantse Broederschap (ds. Foeke Knoppers)
Molukse Evangelische Kerk (ds. Zeth Pattikayhatu)
Koptisch Orthodoxe Kerk (drs. Magdy Ramzy)
Evangelische Broedergemeente in Nederland (drs. Christoph Reichel)
Algemene Doopsgezinde Sociëteit (drs. Henk Stenvers)
Oud-Katholieke Kerk van Nederland (mgr. dr. Joris Vercammen)
Religieus Genootschap der Vrienden/Quakers (ir. Kees Nieuwerth)

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen