Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

WKHP en LKP geschokt over ontslag transgender penningmeester

Christelijke LHBT-organisaties roepen Rooms-Katholieke Kerk op kerkelijke leer te herzien 

Het WKHP (Werkverband van Katholieke Homo-Pastores) en het LKP (landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging) zijn geschokt over het ontslag van de penningmeester van de H. Norbertus Parochie in Flevoland: de transgender Rhianna Gralike. WKHP en LKP roepen de Rooms-Katholieke Kerk op de eigen leer te herzien, die transgenders zonder pardon lijkt uit te sluiten van deelname aan welke vorm van kerkelijk werk dan ook.

Oproep tot intrekken ontslagverzoek

Op maandag 29 juni jl.  schreef pastoor J.H.M. Boogers van de H. Norbertusparochie in Flevoland een brief aan aartsbisschop W.J. Eijk met het verzoek eervol ontslag te verlenen aan de nog maar pas aangestelde penningmeester van zijn parochie: Rhianna Gralike. Zij is al jaren toegewijd rooms-katholiek en transgender. Als reden voor ontslag voerde de pastoor aan dat de keuze van mevrouw Gralike om het eigen lichaam in overeenstemming te brengen met de al jarenlang gevoelde eigen genderbeleving in strijd is met de kerkelijke leer. Deze zou stellen dat God van mensen verwacht dat zij het hun bij de geboorte gegeven lichaam accepteren. 

WKHP en LKP hebben waardering voor de gesprekken die pastoor Boogers heeft gevoerd met mevrouw Gralike, maar zijn geschokt over het resultaat: ontslag. Bij alle moeite en worsteling die de voor mevrouw Gralike noodzakelijke keuze met zich heeft meegebracht, zou het pastoor Boogers hebben gesierd zijn eerdere besluit haar aan te stellen tot penningmeester van de parochie te handhaven. Hij zou haar voorts als haar herder blijvend met pastorale zorg moeten omringen en haar tot het uiterste vasthouden. Met deze brief heeft pastoor Boogers zijn pastorale taak verzaakt. WKHP en LKP roepen de pastoor en het bestuur van de H. Norbertusparochie op het verzoek tot ontslag van mevrouw Gralike onmiddellijk in te trekken.

Kerkelijke leer die uitsluit dient te worden herzien

WKHP en LKP roepen aartsbisschop Eijk voorts op zich sterk te maken voor een herziening van de kerkelijke leer. Deze zou inhouden dat een geslachtsveranderende operatie zoals mevrouw Gralike die heeft ondergaan een objectieve belemmering vormt om te participeren in het kerkelijke werk van een rooms-katholieke parochie. WKHP en LKP roepen aartsbisschop Eijk op – bijv. tijdens de Bisschoppensynode over het gezin in oktober dit jaar – de kerkelijke antropologie te herijken door intensief studie te maken van eigentijdse inzichten uit psychologie, biologie en filosofie, maar bovenal door het Evangelie te herwaarderen, dat geen onderscheid maakt tussen mensen. WKHP en LKP spreken daarmee de hoop uit dat er zo een eind komt aan de volstrekt onevangelische omgang met een geëngageerde, toegewijde en integere medegelovige. Die is schokkend en onacceptabel.

WKHP en LKP

Het WKHP (www.homopastor.nl) verenigt homoseksuele priesters, religieuzen en anderen die pastoraal werkzaam zijn in de Rooms-Katholieke Kerk. Doel van het WKHP is onder meer een vrije ruimte te creëren voor de leden waar de eigen homoseksuele oriëntatie niet ter discussie staat, het gesprek over (homo)seksualiteit en christelijk geloven te bevorderen binnen en buiten de kerk en op te komen voor erkenning van de veelvormigheid van seksuele en relationele betrekkingen waarin mensen elkaar goed kunnen doen.

Het LKP (www.lkp-web.nl) verenigt ongeveer vijftien plaatselijke, regionale en landelijke LHBT-organisaties en streeft volledige gelijkwaardigheid van LHBT’ers na, in kerk en samenleving.

LHBT staat voor:  lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender.

 

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen