Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit

Koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging

Koepelorganisatie christelijke LHBT-beweging dringt aan op snelle afschaffing ontslagmogelijkheid LHB-leerkrachten in het bijzonder onderwijs

Snelle en heldere annulering enkele-feitconstructie van harte toegejuicht

Het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging, hoopt van harte dat het wetsvoorstel dat de annulering van de enkele-feitconstructie tot gevolg heeft, spoedig zal worden aangenomen. Het LKP is verheugd dat het voorstel tot annulering van die constructie op woensdag 9 april in de Tweede Kamer wordt besproken. Het wetsvoorstel dat nu voorligt, kan LHB-leerkrachten (en LHB-leerlingen) in het bijzonder onderwijs de rechtsbescherming bieden die zij nodig hebben, als hun seksuele oriëntatie ter discussie staat. Onderscheid maken omdat iemand homo- of biseksueel is (het enkele feit), is ook nu onmogelijk, maar tot nog toe biedt de Wet Gelijke Behandeling evenwel ruimte voor onderscheid door de mogelijkheid van de in deze wet niet nader gedefinieerde ‘bijkomende omstandigheden’.

Ondeugdelijk onderscheid op basis van seksuele oriëntatie niet meer mogelijk

Het LKP is verheugd dat de annulering van de enkele-feitconstructie door het ingediende wetsvoorstel aanstaande is. Jarenlang heeft deze constructie voor grote onduidelijkheid gezorgd en bovendien heeft deze onvoldoende rechtsbescherming kunnen bieden aan LHB-leerkrachten in het bijzonder onderwijs. Heleen de Boer, vice-voorzitter van het LKP: ‘Wij hebben nooit kunnen begrijpen dat de vaak toch al moeilijke ontdekking van de eigen homoseksuele oriëntatie in religieuze kring en het zoeken naar een mogelijkheid dit een plek te geven in het eigen leven, bijvoorbeeld door het samenleven met een geliefde, bestraft zou moeten worden met onderscheid en uitsluiting, zoals in het verleden in het bijzonder onderwijs is gebeurd. Daar kan met de annulering van de enkele-feitconstructie nu definitief een einde aan komen.’ Onderscheid door scholen op grond van godsdienst of levensovertuiging mag ‘niet leiden tot onderscheid op een andere in artikel 1 genoemde grond’, zo luidt het nieuwe wetsvoorstel. Dat geldt dus ook voor welk onderscheid dan ook op basis van seksuele oriëntatie.

Oproep tot dialoog en barmhartigheid

Het LKP is zich er zeer van bewust dat de annulering van de enkele-feitconstructie bijzondere scholen in verlegenheid kan brengen. Bij de vreugde over de mogelijk op handen zijnde annulering, spreekt het LKP daarom de diepe wens uit dat besturen van scholen in het bijzonder onderwijs de annulering als een uitnodiging zullen zien om over seksuele diversiteit op de eigen school en in eigen kring in gesprek te gaan. De Boer: ‘Als onderscheid en uitsluiting op basis van een nieuwe wet niet meer mogelijk zijn, rest alleen nog het gesprek. Dat lijkt ons in christelijke kring hoe dan ook de koninklijke weg. Niet grijpen naar een wettelijke mogelijkheid om zich van iemand te ontdoen, maar de wil tot dialoog, oprechte interesse en barmhartigheid voor mensen in een precaire situatie zouden voor alle christelijke scholen het uitgangspunt moeten zijn bij de weliswaar soms pijnlijke eerste confrontatie met de homo- of biseksuele oriëntatie van een eigen leerkracht of leerling.’

Snelle en heldere besluitvorming

Het LKP dringt er bij de Tweede Kamer op aan nu spoedig te beslissen en geen nieuwe onduidelijkheid te creëren of te veel ruimte te laten voor interpretaties die nadelig uit kunnen pakken voor LHB-leerkrachten of –leerlingen.

LKP

De Stichting LKP is de landelijke koepelorganisatie van ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-groepen en –organisaties. Het LKP ondersteunt deze waar nodig en zet zich in voor een volledige gelijkwaardige behandeling van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in de samenleving, in het bijzonder in kerken, andere christelijke geloofsgemeenschappen en christelijke organisaties.

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender

(Bron: persbericht LKP)

Stichting Menno Mulder Fonds

De Stichting Menno Mulder Fonds
ondersteunt kleinschalige activiteiten van christelijke LHBT-organisaties
dan wel activiteiten die gericht zijn op de doelgroep van de christelijke LHBT’ers

Naar de website van het Menno Mulder Fonds

Agenda

Geen evenementen